Leif Öjesjö om vändpunkter i livet

The Swedish psychiatrist Leif Öjesjö – which I have come to know through and at Delta Gym and whose main works I have in some instances read – is one of the research pioneers within the frames of the internationally well known Lundby project (Lund University). I will write about some aspects of his research contributions in a number of posts, continuing with a similar quote as in the previous post, however this time in Swedish.


Den svenske psykiatern Leif Öjesjö, numer aktiv vid Karolinska institutet – och som jag har blivit bekant med genom att vi båda tränar på Delta gym – är en av pionjärerna inom det så kallade Lundbyprojektet (Lunds universitet), som pågick 1947-1997 och delvis är aktivt än i dag.

Några beståndsdelar av denna omfattande psykiatriska, epidemiologiska och longitudinella studie redogörs översiktligt för i ett antal inlägg, som här fortsätter med två citat från ett kort, sammanfattande alster som baseras på det föregående inläggets citerade artikel. Det första är från inledningen och förklarar ansatsen:

En vändpunkt, epifani, är en avgränsad händelse som ger en upplevelse av plötslig klarsyn eller av att man förstår något på ett djupare plan, t.ex. att man ser en stor livsförändring eller ett helt sammanhang redan i en liten detalj. Man känner helt enkelt att mycket faller på plats. Det handlar om en insikt, som är förankrad i en större helhet. Den jungianskt influerade kanske vill kalla det synkronicitet. Vändpunktsupplevelsen kan härigenom leda till en djupgående förändring av synsätt, livsåskådning och livsstil.

Medan det andra, i slutet, är mer sammanfattande:

Vändpunkter kan egentligen bara konstateras i efterhand. Longitudinella studier är därför värdefulla om man vill förstå förändringar över tid. Ett levnadslopp består inte bara av successiva skeenden med åldern. Ett liv kan också innefatta och/eller ge chans till ett “språng” över till något nytt (engelskans quantum leaps) – ibland kan det handla om något så enkelt som att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Det är skillnad mellan enskilda händelser som man minns, men som inte har lett till några ändrade levnadsförhållanden, och vändpunkter, som har varit så känslomässigt omvälvande att de har lett till en ny syn på livet och tillvaron. [1]

Öjesjö, Leif. Tidskriften för svensk psykiatri, #1, mars 2014.