7 myter om Östasiens utbildningssytem och kultur

Mitt huvudsakliga forskningsprojekt inom educational research berör Östasiens (avgränsat som Kina, Japan, Taiwan, Sydkorea, Singapore och Vietnam) utbildningssystem och prestationer i undersökningar som PISA. Jag forskar även om musikindustrin och cultural studies i Östasien, främst Sydkorea. Även om mycket baseras på databaser och OECD-rapporter måste man ha ett interdisciplinärt förhållningssätt för att förstå varje skolsystem och övergripande makrokultur och hur individer verkar inom dem.

En intressant sak som jag har hittat genom en omfattande forskningsgenomgång och jämförande analyser där även andra länder i världen ingår, är att många stereotyper är felaktiga, rentav myter. Här förklarar jag några av dem.

1. Östasiater pluggar mycket mer (inräknat skoldagar, privatundervisning, läxläsning)
Det finns en del data som visar att östasiater ägnar mer tid åt skolarbete totalt sett och har fler skoldagar per år. Vi noterar dock att skillnaderna i många fall är minimala, särskilt om man räknar in antalet undervisningstimmar i skolan.

Dessutom visar en aktuell OECD-rapport och forskning om Japan att många stereotyper om omfattande studietid inom och utanför skolan inte gäller längre. Exempelvis har antalet obligatoriska undervisningstimmar bantats ner rejält, liksom antalet timmar som tillbringas i privatundervisning sedan åtminstone 1980-talet.

2. Östasiaster (särskilt japaner och koreaner) är de mest självmordsbenägna (kanske på grund av skolan)
Det finns visst stöd i forskning för att östasiater, inte minst koreaner, pluggar jättemycket och blir smått självmordsbenägna på grund av academic stress, men dessa data är från 2009 och sedan dess har en ny läroplan lanserats i Sydkorea som fokuserar mer på well-being och har mindre mastigt innehåll i matematikundervisningen.

Framför allt visar undersökningar att de mest självmordsbenägna ungdomarna finns i Nya Zeeland, Estland och Litauen. Sverige, Japan och Sydkorea har ungefär samma nivåer, medan Finland ligger något högre.

3. Östasiater har högst IQ i världen
En annan halvmyt är att östasiater har högst IQ i världen. På en del tester stämmer det verkligen för Taiwan och urbana regioner i Kina som Beijing, Jiangsu, Shanghai och Zhejiang men enbart på Raven’s-tester (icke-verbala). I WISC och WAIS som består av både verbala och icke-verbala deltester försvinner skillnaderna helt eller gäller någon enstaka poäng. I WISC-III-standardiseringen inom 15 länder (publicerade 2003) hade Japan “bara” 98 poäng medan Sverige, Holland, och Tyskland hade 101.

4. Östasiens kulturer är starkt präglade av konfucianism
Att konfucianism finns i Östasien och delvis förenar flera av länderna i regionen är sant, men mindre klart är hur pass viktiga dessa element är i samtiden. Singapore har i hög grad ett hypermodernt skolsystem som har ganska lite gemensamt med konfucianism. Det finns heller ingen koppling mellan matematik och konfucianism. Samtidens koreaner har mer koll på bibelverser än Konfucius. I stället är det förmodligen mer träffsäkert att kalla Östasiens kulturer, särskilt Japan, Sydkorea, Singapore och Taiwan, för ett slags hybridkulturer som blandar buddhism, konfucianism, taoism, och modern västerländsk kapitalism och demokrati. Inom ramarna för utbildning är det framför allt det senare som är påtagligt.

5. Östasien (särskilt Japan och Sydkorea) har de bästa lärarna
Hur man ska mäta lärarkvalitet är inte enkelt, men ett av de mer standardiserade sätten är att utgå från så kallade PIACC scores, teacher cognitive skills. En studie av ledande skolekonomen Eric Hanushek och kolleger visar att västländer som Finland har högst poäng medan Sverige, Holland, Belgien och Tyskland inte är långt efter. Endast Japan och Singapore har något högre poäng än Sverige medan Sydkorea – trots höga löner för erfarna lärare – har något men inte signifikant lägre. Det finns också stora skillnader inom Kina.

6. Östasiater är alltid de mest disciplinerade i klassrummen
Japan, Singapore, Vietnam och Taiwan ligger bra till när det gäller “respekt för lärare” men inte Kinas storstadsregioner eller Sydkorea. Flertalet västländer har snarlik poäng som Hong Kong och andra östasiastiska länder och storstadsregioner. Även case studies visar på relativt odisciplinerade skolor i Seoul, Sydkorea.

7. Östasiater är inte kreativa
Redan 1979 ifrågasatte forskare stereotypen om den okreativa japanen. I själva verket finns kreativitet inbäddat i japansk kultur och landet har blivit framstående inom flera fält, liksom modern teknik. Det är visserligen sant att alltifrån militär till moderna skolsystem har inhämtats från USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien – i Sydkoreas fall är influenserna från Japan och USA – men det finns så pass många egna element att det är svårt att kalla ens k-pop och Samsung för imitationer av västerländsk kultur och teknik. Dessutom har det alltid funnits en prägel från taoism, buddhism och konfucianism, som inte har någonting med västvärlden att göra.

Sammanfattningsvis är bilden av dessa fenomen något brokig men det rör sig i hög grad om myter, förenklingar och felaktiga stereotyper. Ska man förstå östasiatiska skolsystem bör man titta på flera variabler eller faktorer, inklusive de ovan, men även när och hur till exempel matematik praktiseras i relation till läroplanen, lärares spetskompetens och undervisningsmetoder, föräldrars förväntningar och vilken kvalitet och kvantitet som läxläsningen har.

30 wisdoms of life

In this article I emphasize what I regard as 30 wisdoms of life – whether these are based on sound knowledge or own experiences, both endeavors and shortcomings – and in conjunction with this I do also make some suggestions on how to optimize one’s disposable extra income and leisure time. Overall it has a male perspective as its point of departure, but many of these things are also applicable for females.

1. Think of life as a poker game
As has been established as a fact, poker is not gambling but a game of skill. However, it does definitely include some degree of chance and luck too.

Hence, poker is the perfect metaphor for life because it is both about to master the skill of when to be offensive and when to be defensive (push/pull), and to understand when one has made a mistake or been the victim of particular – whether lucky or unlucky – circumstances. Moreover, it is about to grow and to fortify self-confidence, and to not tilt too much when one experiences a setback; perhaps to take a break and then continue to play with a (partially) new and hopefully more succesful strategy. Furthermore, one can also mention the importance of to avoid hubris, stay foucused, and to always maintain some degree of self-critical introspection.

2. Think of life as a curvilinear process
Life is a linear process in the sense that people are born and eventually dies, but it is never a linear process with regard to achievements and wellbeing since one’s life goes up and down – for some much more uphill than downhill. However, it is seldom perfect for anyone; one should not think that it should be either.

3. Do have a balanced approach to many things in life
Classic Greek philosophers such as Socrates, Plato and Aristotle have discussed the importance of balance with regard to many dimensions of human existence, such as power, money, happiness, food etcetera.

This is often quite logic and obvious, but even so many people drag themselves into various extremes, such as overeating and -drinking. One can use water as an example: it is completely essential for human existence, but if a person drinks too much within a too narrow timeframe it is detrimental and even lethal. The same way of thinking and acting can and should be applied to a lot of other things in life.

4. Learn the essence of karma
Karma has several meanings, of which some are religious and moral and related to beliefs within Buddhism and Hinduism and the idea that one can be born to something better or worse in next life, and that one’s actions will lead to consequences (the sum of all actions).

However, a third meaning is non-religious and -moral, namely the karmic law about cause and effect – to understand how things are causally interrelated. For example: if one eats too many calories then one will inevitably add (fat)weight and vice versa. It is not a moral question but a scientific question, yet still many want to make into a moral, like the oft-repeated assumption that a person ‘deserves’ to eat junk food because they somehow think that they do. Part of a constructive process in order to become more free as an individual human being, is to stop making scientific topics into moral matters.

5. Do not put other people on a pedestal
It is important to not idolize people, whether those in one’s own environment or distant celebrities, because it is based on illusions about reality – people are seldom as good as one might think that they are. Additionally, it makes oneself subordinated and is thus counterproductive.

A quite striking example is when I visited Hollywood in 2006 and went to a film gala premier. I was not particularly fascinated by all the prominent celebrities, unlike all the fans who stood outside, screaming and adoring their idols, and as ironic as it may seem, some guards asked me if I wanted to come inside when I passed by the entrance, while not a single one of the pathetic fans were let in. The reason is, of course, that they appeared to not be able to handle themselves in that sort of situation and environment. They chose to make themselves subordinated losers.

6. Find role models, not idols
To worship other people is not constructive, and in the best case it is harmless. However, to have role models are important.

Notice the pluralis – one should have several, in different phases and contexts of life, rather than one particular role model. This is partly due to that as a person one does often engage in different activities and occupations througout life.

7. Let yourself be influenced and inspired by other people but do not imitate them
To mimic other individuals is not constructive and often deemed to fail, but to be influnced and inspired by different people and phenomena –  which then are mixed with one’s particular personality, conditions and preferences – can indeed be positive and constructive, and be related to many different areas such as behavior, fashion, training and writing style.

8. Obtain a positive habituation
People feel well, looked upon in a longer timeframe and on average, when they have certain positive habituations, such as to eat, sleep, train and study at particular times of the day. Of course one can do partial deviations from one’s schedule, for instance when one travels or party, but to stick to the good habituations is what generally is constructive and the proper way to live.

9. Learn from your experiences but do not get stuck in the past
As the German philologist and philosopher Friedrich Nietzsche (1844-1900) has emphasized in The Use and Abuse of History, it is important to not get stuck in the past, whether positive or negative experiences. It is relevant to consider both one’s good and bad sides and experiences, and everything that happens in one’s life hinges on the past which we ought to learn from. But it is still the present and the future that should be the main focus, and this is partly related to the idea that one should not live on old merits for too long, whether for oneself or in a social context, but instead strive for continuous development. Essentially one should not ruminate about the past.

10. Do not categorize yourself or other people
Since the upper-secondary school time onwards, my bodyweight has shifted between 63-79 kilograms. Hence, it has not really been any extremes in this regard but still a relatively wide spectrum. When I was 16 I was slim and weighed about 63 kilograms and felt that I could eat almost anything without gaining (fat)weight.

However, in the middle of the upper-secondary school period I started to gain some fat weight – almost 10 kilos – before I realized that one simply cannot eat junk food for several days of the week without unwanted consequences. Since I started with fitness when I was about 20, I have had periods of both bulk and diet, mostly due to strategic reasons but to some extent also because of bad habits, and the shape has shifted accordingly.

These patterns symbolize that one should seldom categorize and essentialize people, whether oneself or other individuals. Sometimes we tend to use simplified etiquettes such as ‘thin’, ‘fit’, ‘normal’, ‘fat’, ‘smart’, ‘ugly’ etcetera in order to describe our environments and the people that dwell in them. But nothing lasts forever and few if any things are completely static and unchangeable – and that is true for all. Hence, do not underestimate your own or other people’s ability to change, and just because you feel that you have had a setback or peak in life you should not think that it will last. Panta rhei.

11. Metrosexual rather than machismo
This is somethings that is unhesitatingly linked to the current era of manhood, but some of these things may also be more ‘timeless’. It is a vast topic to investigate, but one can at lewast briefly conclude that when it comes to the false, dichotomous choice between being a soft beta male or a macho man one should chose to be metrosexual instead. This is what most people will earn from, and to let everyone be ‘winners’ is what creates a better and more equal society (even though competition between males will still persist).

Hence, take care of your looks, clothes, hygiene, and way of being, and make it into a habit and lifestyle. It does not have to be particularly expensive and time-consuming and just a few simple changes in these respects might be just it. One can find inspiration and influences from a vast amount of people and contexts, for instance here.

12. Strive for a balanced narcissism
Narcissism, to love oneself too much, is within the frames of differential psychology not a question of either/or but one of degree and how it expresses itself among different individuals. In current times narcissism is generally speaking acceptable, even encouraged, as long as it does not get too excessive, and the cliche that one should love oneself is in fact largely true. Thus, strive for a balanced narcissism without extremes.

Such negative extremes include to think that one is (much) better than one actually is, and to have too long periods of self-absorption. If one is too self-absorbed and introvert then may lose social skills (or interpersonal ability) and completely ignore external validation, and if one is too self-centered and extrovert then one might be too dependable on external validation and in worse case even unbearable to socialize with.

13. Do not ‘be yourself’ but the best version of yourself
Virtually all personality traits are 40-60% inherited. This is indeed a very complex topic, and I have no intent of trying to examine it here, but it can still be concretized and simplified through the platitude that one should always ‘be oneself’ (just be yourself).

I consider this cliche to be partly misleading, and instead think that one should strive for to be the best version of oneself. To reiterate myself – no one is perfect and one cannot affect everything. But one can change quite a lot by good decision-making. Hence, do not blame your supposedly static personality but instead strive for to optimize your personality, alongside behavior and looks. People will appreciate you more, although some might be jealous if/when you are too good.

14. To give does not imply to get
As has been pointed out in relationship to karma, it does not exist any immanent justice in the world – at least it does appear so for most individuals. However, many people – because of an overall sound inner moral compass – have not yet come to understand this and expect that what one gives is what one gets in return, whether from friends, family or exmployers.

Things do not work that way, generally speaking, though. Of course one will in many cases get good things in return and vice versa, but quite often the almost complete opposite is the case. The most striking example is celebrities who publish a trivial photo and consequently get hundreds of thousand, even millions, of ‘likes’ in return by their numerous Instagram followers, while some common people will put efforts, year after year, but not get anything or very little in return.

15. It can always become even worse
Within the frames of various media channels one can learn that person X has lost Y amount of pounds or kilograms. But why did person X gain that much weight in the first instance? This ubiqitous phenomenon is related to many things in life: it can actually become even worse. Sometimes the wind will turn almost naturally, from something good or bad to its respective opposite, but the living nightmare can also become more frightening, which then makes it even more difficult to cope with the difficulties in question.

Therefore one should not walk around with the false conviction that things will resolve themsleves – even in a welfare country like Sweden – but instead cope with the problems, sooner rather than later.

16. Drink alcohol selectively
If one really has to chose between to drink and to not drink alcohol, then one should chose not to. But if one looks upon the Western sphere’s most popular drug in a little more balanced way, a more fruitful strategy would be to it selectively. That is, to do it at special occasions, such as during a overseas stay or in conjunction with a particular party. With few acceptions: save your money and health until the right time for festivity comes.

17. Travel when the opportunity comes
To travel is to widen one’s inner horizon and to enrich one’s own life (and sometimes other people’s lives too). Despite all negative things that may linked to these activities, it is something that one ought to do when the economic and temporal conditions make it possible. Nothing new under the sun but still true.

18. Do not romantize things in life
Johann Wolfgang von Goethes world-famous epistolary novel Die Leiden des jungen Werthers (1774) – as well as much that have been written about so called game in much more recent years – teach males to be less of romantic idealists and more of crass realists. To romantize love, women, relationships and life overall may offer more meaning (or rather, a pretense of meaning) but may also lead a person on paths that are to no one’s good.

Of course, one may be romantic during certain phases and at particular situations of life, but to be guided by a false shimmer of beautiful illusions (pretty lies) should definitely be avoided. As parodoxical as it may seem, a more realstic and cynical approach in this respect may in fact lead to more romanances.

19. Learn to be alone but do not get stuck in loneliness
In a sequence of the phenomenal film Donnie Darko (2001), Jake Gyllenhaal’s character Donnie says that all creatures will eventually die alone. It is a little bit misguiding but still correct in one way of looking at it, and it is true about life too. Loneliness will seldom enable the individual to gain strength – rather the opposite – but to spend some time alone and be pleased with it is important in order to develop as a person and sometimes also completely necessary.

When I visited Mt. Fuji in Japan in 2009, I did not speak to anyone for two whole days and this rather brief period of time lead to that I started to talk to myself and laugh at my own jokes that I made up in my head. Hence, it appears to be favorable to return to social settings after some time of enriching loneliness. As is explained in the brilliant film Into the wild (2007) it is important to net get stuck in loneliness, whether phsysically or mentally.

20. Appreciate your friends and family
Friends come and go but it is important that some relationships persist. Because if they don’t, then one gets stuck in loneliness.

21. Do (almost) never be arrogant to other people
Far from all people deserve one’s descency, and it is not one’s responsibility to give everyone positive attention. If someone is arrogant one may also respond with similar measures. However, to generally speaking be arrogant is negative, often counterproductive, and a sign of one’s own weakness; a kind of defence mechanism.

22. Do never take someone or something for granted
This is a cliche that is true, a real wisdom. Of course, one can and should predict various scenarios and sequence of events that will most likely happen, and many people’s behavior tend to be quite predictable. But to not distinguish the probabalistic from the deterministic may lead to desillusions or cognitive dissonance with regard to both people and events.

23. Cowardice limits one’s life while courage enlarges it
A large share of people, especially in more developed countries such as Sweden, have never ever before had better preconditions for to experience and accomplish interesting and important things. Still many let themselves be held back by cowardice. It is when one is at least a little bit brave that good things will happen. As philosophers such as Plato asserted for almost 2500 years ago it is of course of chief significance to avoid recklessness (always remember the dynamics of push/pull), but without some degree of proper courage not much will happen. And this is the case with for instance relationships, traveling, work, education and many other things.

24. Visions are not reality
Another platitude, especially among companies but also within the domains of politics, education and among people in general, is the idea that one ought to have visions. Of course, it really is important, and as an individual it is constructive to visualize one’s ideas and goals. It is in fact hard not to.

But even the visions that become real are in every case only approximate depictions of one’s earlier, inner sensations. For instance, The United States is not as fantastic as one may think if one has various popular culture as points of reference; not even Miami Beach or Manhattan.

25. Read many books
Like to travel – even if one does not actually move spatially when one heads into the world’s of literature – literature is about expand the inner existential room and to enrich one’s own life. Another good thing with literature is that it is more or less free of charge, abd available for almost everone. Here are a few tips of what to read.

26. Hide your weaknesses and compromising sides
To be open-hearted and honest can be liberating and advantageous in several ways, but honesty can often be turned against oneself, sometimes even by so called friends. One should not lie but to stress out loud what one has experienced and thinks about this and that is seldom a fruitful strategy. And if one really has to express something of the potentially compromising sort, save it until very special occasions.

27. What feels right is not always what is right
The cliche says that one ought to trust one’s own gut feeling. But how substantial is this oft-repeated phrase? People are guided by both instincts, experiences and knowledge, and in many cases that of which feels right is also what is right. But at the same time, there are oceans of examples that point in the opposite direction. For instance, cowardly people do trust their own gut feelings, don’t they? Courage, will, common sense, consideration and knowledge are often better loadstars than various gut feelings.

28. Refine your talents
As a person one may wish for to develop many different potential aspects of oneself throughout life, whether theoretical or practical, but there are also certain skills and/or that one may try to refine as much as possible. To try to accomplish this is to give life meaning, to create goals, and may under certain circumstances lead to fantastic results and experiences.

29. Be patient
The proper outlook on the relationship between short-term and long-term perspectives is neither simple nor obvious. Because on one hand one may die tomorrow and should thus focus on the present, but on the other hand a certain degree of long-term thinking and planning is required in order to aim for more important goals. That is indeed the case with for instance intellectual, physical and career development, as well as to save money for traveling.

30. Father time is always breathing down your neck
As has been said just above, one ought to be patient but at the same time always remember that time is constantly and inexorably breathing down one’s neck. If one wants to experience things one should start to work on that now.

30 visdomar om livet

Nedan följer 30 visdomar, baserade på antingen kunskap eller egna livserfarenheter – utifrån styrkor och förtjänster, så väl som svagheter och tillkortakommanden – för att utvecklas fysiskt, intellektuellt och över huvud taget personlighetsmässigt i det nuvarande tidevarvet, och dessutom parallellt med detta optimera både ens tid och disponibla extrainkomst. Dessa utgår till stor del från ett manligt perspektiv men ganska mycket är applicerbart även för tjejer/kvinnor.

1. Se livet som en pokermatch
Poker är som konstaterats inget tur- utan ett skicklighetsspel, men det finns onekligen även ett ganska stort mått av slump och tur i detta.

På så vis är poker den perfekta metaforen för livet, för det handlar om att lära sig att bemästra när man ska vara offensiv respektive defensiv, och förstå när man har spelat dåligt och begått misstag, eller ibland faktiskt haft otur eller blivit offer för olyckliga (eller lyckliga) omständigheter. Vidare handlar det om att ha självförtroende, och odla och bibehålla detta, och att inte sjunka för lågt när man är inne i en dålig period i livet. Att kanske ta en time-out och sedan börja om på nytt med en delvis ny strategi för att lyckas bättre. Man kan även tillägga vikten av att inte få hybris, bibehålla sitt fokus, och alltid ha ett mått av (själv)kritiskt tänkande.

2. Se livet som en kurvlinjär process
Livet är en linjär process såtillvida att vi föds och vi dör, men det är aldrig en helt linjär sådan när det gäller prestationer och välmående utan livet går upp och ner – för vissa betydligt mer upp än ner, eller vice versa, men det är sällan så att det är helt bra eller dåligt för någon. Det är viktigt att förlika sig med det och sluta sträva efter att saker eller människor ska vara perfekta.

3. Ha ett balanserat förhållningssätt till det mesta
Antika filosofer som Sokrates, Platon och Aristoteles har diskuterat vikten av balans när det gäller mycket i livet – lycka, pengar, mat, dryck, motion, politik och mycket, mycket annat.

Det är egentligen väldigt logiskt och självklart, men trots det hamnar människor ofta i negativa ytterligheter, och till exempel äter och dricker alldeles för mycket (alkohol). Man kan ta vatten som exempel – det är helt livsnödvändigt men dricker man för mycket under för kort tid är det skadligt, rentav dödligt. Därför är det viktigt att applicera det balanserade förhållningssättet på det allra mesta i livet, även om man samtidigt måste komplettera det med kunskap och självförståelse.

4. Förstå innebörden av karma
Karma har flera betydelser, varav några har mer att göra med religiösa föreställningar inom buddhism och hinduism om att man kan födas till någonting bättre eller sämre i nästa liv, och att ens handlingar får konsekvenser på grund av ett slags inneboende rättvisa i världen.

En annan innebörd är helt icke-religiös och -moralisk, nämligen lagen om orsak och verkan – att helt enkelt förstå hur saker hänger ihop kausalt. Exempelvis – äter man för mycket kalorier går man upp i vikt och vice versa. Det är ingen moralisk fråga utan snarare vetenskaplig. Ett led i att bli mer fri i sin tillvaro är att sluta göra vetenskapliga frågor till moraliska sådana.

5. Sätt aldrig andra människor på piedestal
Det är viktigt att inte dyrka andra människor, vare sig de i ens omgivning som man ser upp till eller mer avlägsna så kallade kändisar, för det bygger dels ofta på en illusion om verkligheten – andra människor är sällan så fantastiska som man föreställer sig att de är – dels får det en ofta att bli underordnad och leder till att det går tvärtemot ens önskningar.

Ett talande exempel var då jag var i Hollywood 2006 och fick gå på filmpremiär. Jag var i stort sett helt ointresserad av föreställningen och de prominenta gästerna men blev paradoxalt nog insläppt när jag passerade förbi, medan inte ett enda av de fans som stod och skrek utanför, tryckta mot stängslet, talande nog blev det. De gav troligen intrycket av att inte kunna bete sig normalt i förhållande till deras idoler och då kan de troligen inte göra det heller. De valde självmant att göra sig underordnade på grund av deras piedestaltänkande och förlorade själva på det.

6. Skaffa dig förebilder, inte idoler
Att dyrka andra människor är som sagt inte konstruktivt, utan i bästa fall meningslöst eller ger uttryck för harmlös beundran, men att ha förebilder är däremot oerhört viktigt.

Notera pluralis – att man troligen bör ha flera sådana, i olika avseenden och i olika sammanhang och perioder av livet, snarare än en enda. Delvis har detta förstås att göra med att man som människa tenderar att engagera sig i flera olika verksamheter under sin livstid och därmed behöver flera slags förebilder. I dagens samhälle är många specialister snarare än renässansmänniskor som kan massor av olika saker, även om det så klart finns en del som behärskar flera områden eller bara är allmänt duktiga, och på så vis blir det än mer naturligt att ha flera. Förebilder kan finnas lite överallt, inte bara bland dem som har lyckats karriärmässigt.

7. Influeras och inspireras av andra människor men härma dem inte
Att kopiera och imitera andra människor är inte konstruktivt och ofta dömt att misslyckas. Att däremot influeras och inspireras av många olika personer och företeelser – som blandas med ens egen särskilda personlighet, förutsättningar och preferenser – kan däremot vara väldigt positivt, och gälla alltifrån mode till skrivande och träning.

8. Skaffa en positiv vanebildning
Människor mår som allra bäst, sett över längre tid och så att säga i genomsnitt, när de följer vissa positiva livsmönster. Sedan kan man göra vissa avsteg från dessa temporärt, och helst då i samband med att man gör någonting positivt som att till exempel resa, men att hålla sig till de goda vanorna är vad som bör gälla överlag.

9. Lära dig av dina misstag och förtjänster men fastna inte i dåtiden
Som den tyske filologen och filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900) har belyst i The Use and Abuse of History är det viktigt att inte fastna i dåtiden, vare sig positiva eller negativa erfarenheter. Det är väsentligt att ta fasta på både sina bra och dåliga sidor och erfarenheter, och allt som sker och komma skall bygger alltid vidare på historien även för oss som enskilda individer, men det är nuet och framtiden som huvudfokus bör riktas mot. Det hänger delvis också samman med att man inte bör leva på gamla meriter (alltför länge), vare sig inför sig själv eller i ett socialt sammanhang, utan sträva efter kontinuerlig utveckling. Dessutom bör man absolut inte älta det som har skett, allra minst misslyckanden eller andra jobbiga erfarenheter.

10. Sätt aldrig fast(a) etiketter på dig själv och andra
Jag har sedan jag blev något så när fullvuxen pendlat mellan att väga 63-79 kilo. Inga ytterligheter alltså men ändå ett ganska stort viktspektrum. I början av gymnasiet var jag slank och vägde 63 kilo och upplevde att jag kunde äta hur mycket som helst utan att gå upp i (fett)vikt. I mitten av gymnasiet kom jag in i en fas med dåliga vanor och la på mig nästan 10 kilo fettvikt – delvis innan jag insåg att man faktiskt inte bör äta hamburgare, pizza, chips och godis flera dagar i veckan, även om man spelar lite fotboll – innan jag började gå ner successivt. Sedan jag började med fitness en tid efter gymnasiet har jag haft perioder av bulk och deff, till största del utifrån egen vilja men även med vissa perioder av sämre vanor, och formen har pendlat därefter.

Detta symboliserar att man aldrig ska sätta en fast etikett på någon, varken sig själv eller andra. Ibland använder vi förenklande kategorier som “smal”, “normal”, “tjock”, “smart”, “korkad”, “snygg”, “ful” etcetera för att beskriva verkligheten och de människor som lever i den, men ingenting varar för evigt och nästan ingenting är helt statiskt eller oföränderligt – och det gäller alla. Underskatta inte din egen eller andras förmåga eller handlingsutrymme, och bara för att du upplever att du har en peak eller dålig period av livet så ska du inte tänka att det alltid kommer vara så.

11. Metrosexuell hellre än mes eller macho
Det här är någonting som är väldigt tydligt kopplat till det nuvarande tidevarvets syn på manlighet men en del av detta är faktiskt mer “tidlöst”. Det är ett omfattande område i sig att undersöka och diskutera, men det man i mer korthet kan slå fast är att i det falska, dikotomiska valet mellan mes eller macho bör man välja att vara metrosexuell – det är det som de allra flesta vinner på, och att låta alla vara “vinnare” skapar ett bättre och mer jämlikt samhälle, även om konkurrensen alltjämt lever kvar.

Bry dig om ditt utseende, dina kläder, din hygien och ditt sätt att vara, och gör det till en del av din vanebildning och livsstil. Det behöver inte ens vara särskilt dyrt eller tidskrävande utan kan räcka med att man göra vissa enkla förändringar. Inspiration och influenser kan man få från många håll, bland annat här.

12. Sträva efter en balanserad narcissism
Narcissism, att älska sig själv för mycket, är vid sidan av rent patologiska varianter inte en fråga om antingen eller utan i vilken grad och hur det tar sig uttryck. I det nuvarande tidevarvet kan narcissism sägas vara acceptabelt så länge det inte går till överdrift, och klyschan att man ska älska sig själv stämmer till stor del. Sträva därför efter en balanserad narcissism utan negativa ytterligheter.

Sådana negativa ytterligheter är till exempel att tro att man är (mycket) bättre än man verkligen är, eller ha långa stunder av självupptagenhet. Går man upp i sig själv för mycket om man är mer introvert kan det leda till att man tappar lite av sin sociala kompetens och missar den sociala sidan av tillvaron och att få yttre feedback (external validation), och omvänt kan för mycket narcissism hos utåtriktade människor leda till att man upplevs som väldigt självupptagen eller i värsta fall odräglig, och därtill bygger en stor del av sin tillvaro på yttre bekräftelse.

13. Var inte dig själv utan den bästa versionen av dig själv
De flesta personlighetsdrag är förenklat sett till 40-60% medfödda, varför mycket är föränderligt och oföränderligt på samma gång. Det är en mycket komplex fråga, men den kan förenklas och konkretiseras genom plattityden att man ska sträva efter att vara sig själv.

Jag anser att denna plattityd delvis är missvisande och att man i stället bör sträva efter att vara den bästa versionen av sig själv. Som sagt – ingen är perfekt och allt kan man inte påverka, men det går att förändra en hel del och fatta många bra i stället för dåliga beslut, i alltifrån det lilla till det stora i livet. Skyll inte på personlighet eller svagheter utan sträva efter att optimera din personlighet och ditt beteendemönster, liksom utseende. Du kommer att må bättre och andra kommer att uppskatta dig mer, även om du kanske möter en del avundsjuka om/när du blir för duktig.

14. Att ge innebär inte automatiskt att få
Som konstaterats apropå karma finns ingen inneboende rättvisa i världen – det ser i alla fall inte ut att vara så för oss vanliga dödliga. Många har dock – delvis på grund av en till stora delar i grunden sund moralisk fostran – inte greppat detta utan förväntar sig att det man ger automatiskt innebär någonting ungefär motsvarande i gengäld, oavsett om det gäller familj, vänner, bekanta eller arbetsgivare. Men så fungerar det sällan, även om bra respektive dåliga handlingar i många fall resulterar i förväntade och till och med “rättvisa” konsekvenser. Ytterlighetsexemplet är förstås superkändisar som lägger upp en tarvlig bild på Instagram och likväl får hundratusentals “gillningar” av sina talrika följare, medan andra kan anstränga sig dag efter dag, år efter år, och inte få någonting eller väldigt lite för det.

15. Det kan alltid bli värre
I diverse medier läser man inte sällan man om person x som har tappat y kilon. Men varför gick person upp så mycket till att börja med? Det gäller många företeelser i livet: det kan faktiskt alltid bli värre. Ibland vänder det naturligt, från någonting bra eller dåligt mer till sin respektive motsats, men det kan också bli ännu sämre. Ibland sluttar planet också, så att det blir ännu svårare att vända en negativ utveckling. Man bör därför inte gå runt med förvissningen om att det ska lösa sig av sig själv även i ett land som Sverige, utan ta tag i sina problem, gärna förr än senare.

16. Drick alkohol selektivt
Om man tvunget måste välja mellan att inte dricka och att dricka alkohol, bör man välja att inte dricka, men om man ser västerlandets mest populära drog lite mer nyktert (!) och balanserat är en fruktbar strategi att göra det selektivt, det vill säga att välja sina tillfällen. Med få undantag – slösa inte pengar och slit inte hälsan på mediokra utekvällar eller vardagsdrickande utan spara dessa till exempelvis en särskild fest eller utlandsresa.

17. Res mycket om möjlighet finns
Att resa – både lokalt, regionalt och till fjärran länder – är att vidga det inre rummet och berika sitt eget liv, och i vissa fall kanske även andras, och trots allt negativt som kan hänga samman med det, är det någonting som man bör försöka göra i betydande grad utifrån sina ekonomiska och andra förutsättningar. Inget nytt under solen men likväl ett faktum.

18. Romantisera inte tillvaron
Johann Wolfgang von Goethes världskända brevroman Die Leiden des jungen Werthers (1774) – liksom mycket av det som har skrivits inom ämnet “game” på betydligt senare år – lär killar och män att inte bli romantiska idealister utan mer av krassa realister. Att romantisera kärlek, relationer, kvinnor eller livet över huvud taget kan ge det mer mening (eller snarare ett sken av mening), men också leda en in på farliga vägar som knappast är till ens egen eller andras gagn. Jag har själv ibland velat hålla fast vid en del romantiserande sidor trots att jag innerst inne vetat att det är en chimär, och ju förr man inser att det är så desto bättre.

Sedan kan man förstås vara romantisk ibland med rätt person och vid rätt tillfälle, men att vägledas av ett skimmer av vackra illusioner är någonting som verkligen bör undvikas. Paradoxalt nog kan det leda till mer romantik, i den mer krassa meningen, om man förstår det och anpassar sig därefter.

19. Lär dig att vara ensam men fastna inte i ensamhet
I den fenomenala filmen Donnie Darko (2001) säger Jake Gyllenhaals karaktär Donnie i en sekvens att alla varelser föds och dör ensamma. Det är lite missvisande men stämmer till stor del, även i livet. Ensam är inte stark och vi lever alla i ett större socialt sammanhang, men att tillbringa en hel del tid ensam och trivas med sitt eget sällskap är viktigt för att utvecklas som människa och ibland även helt nödvändigt.

När jag var på och omkring Mt. Fuji i Japan 2009 pratade jag inte med någon på två hela dagar i sträck och det slutade med att jag började prata med mig själv och skratta åt mina egna skämt som jag tänkte inuti mitt huvud, så det är nog bra att återvända till sociala sammanhang efter en tids berikande ensamhet. Som förklaras i den likaledes lysande filmen Into the wild (2007) är det viktigt att inte fastna i ensamheten, både rent fysiskt och psykiskt.

20. Uppskatta din familj och dina vänner
Vänner kommer och går, men det är viktigt att en hel del relationer består. Har man en del goda vänner och relativt bra familjerelationer bör man vårda dessa. Annars fastnar man i ensamhet.

21. Var (nästan) aldrig arrogant mot andra
Långtifrån alla människor förtjänar att man är snäll mot dem, och inte heller är det ens skyldighet att ge alla positiv uppmärksamhet. Är någon arrogant mot en kan man ibland ge tillbaka med samma mynt. Men att generellt vara arrogant är negativt, ofta kontraproduktivt, och troligen ett tecken på ens egen svaghet; ett slags försvarsmekanism.

22. Ta aldrig något eller någon för givet
Man ska aldrig ta något eller någon gör givet. En klyscha som till stor del stämmer, som är en riktig visdom. Självklart kan man ofta förvänta sig vissa händelseförlopp och scenarier, och vissa människors beteendemönster och saker som sker i världen är väldigt förutsägbara, men det kan också leda till vanskliga föreställningar om man tar händelseförlopp eller människor för givna. Det har delvis att göra med att allting i världen är mer eller mindre föränderligt och inte följer exakta, repetitiva mönster.

23. Feghet begränsar ens liv och mod utvidgar det
En stor andel människor, i mer välutvecklade länder som Sverige, har aldrig haft bättre förutsättningar för att göra positiva och konstruktiva saker. Ändå låter många feghet begränsa en. Det är när man är i alla fall lite modig som man gör intressanta, givande och ibland väldigt viktiga saker. Feghet – oavsett hur det tar sig uttryck – begränsar medan mod utvecklar en och får en att nå, eller åtminstone försöka nå målsättningar. Som Platon skrev om redan för nästan 2500 år sedan bör man förstås undvika övermod, men utan ett visst mått av mod blir väldigt lite gjort. Det kan gälla relationer, resor, arbete, utbildning och mycket annat.

24. Visioner är inte verklighet
En annan plattityd, framför allt bland allsköns företag men även inom politik, utbildningsväsende och hos privatpersoner, är att man måste ha visioner. Detta är delvis mycket viktigt, och som individ är det ofta konstruktivt att visualisera sina idéer och målsättningar. Det är därtill nästan ofrånkomligt att göra det.

Men även de visioner som realiseras är i bästa fall bara ungefärliga sinnebilder av hur det egentligen är. Det bör man vara varse om, både gällande negativa och positiva företeelser. USA är till exempel inte så fantastiskt som man kan tro om man utgår från en hel del populärkultur, inte ens Miami Beach eller Manhattan.

25. Läs en hel del böcker
Likt resor – även om man till skillnad från dessa inte förflyttar sig spatialt när beger sig in i litteraturens världar – handlar litteratur om att vidga det inre rummet och berika tillvaron. Och det gör det verkligen. Det är dessutom i stort sett helt gratis att konsumera litteratur av väldigt många olika slag, så väl äldre som nyare sådan, och är tillgängligt för de allra flesta. Här ges några konkreta lästips.

26. Dölj dina svagheter och komprometterande sidor
Att vara öppenhjärtig kan vara befriande och på många sätt fördelaktigt, men ärlighet kan ofta vändas mot en, ibland även av så kallade vänner. Man ska inte ljuga men att blotta sina svagheter eller basunera ut exakt vad man tycker om allt och vad man har varit med om är sällan en bra strategi. Spara det till några få och väldigt specifika tillfällen.

27. Det som känns rätt är inte alltid rätt
Klyschan säger att man ska lita på sina egen magkänsla, men hur mycket substans finns egentligen i denna? Människor styrs av både instinkter, erfarenheter och kunskap, och i många fall är det som känns rätt det som också är rätt – i synnerhet om det grundar sig på kunskap. Men det finns mängder och åter mängder av exempel då det som känns rätt är fel och vice versa. Människor som saknar mod litar på sin egen magkänsla när de ännu en gång inte vågar prata med en viss person de gillar, och den leder dem till ännu en existentiell återvändsgränd. Omvänt kan impulser vara synnerligen skadliga i vissa situationer och sammanhang. Mod, vilja, förnuft, kunskap och eftertanke är oftast bättre ledstjärnor än diverse diffusa magkänslor.

28. Förädla dina talanger
Som person vill man ofta utveckla många sidor av sig själv, både teoretiska och praktiska, men det kan även finnas en del särskilda talanger som man bör försöka förädla så mycket som möjligt. Det ger livet mening, skapar målsättningar och stärker ens identitet, och får en i bästa fall att uppnå en del fantastiska saker.

29. Ha tålamod
Förhållandet mellan lång- och kortsiktighet är inte enkelt eller självklart. För å ena sidan kan man dö i morgon och bör leva i nuet, men å andra sidan krävs ofta en viss långsiktighet och planering för att uppnå bra resultat och delmål och mål i livet. Det gäller inte minst intellektuell och fysisk utveckling, men även att spara pengar till resor och mycket annat.

30. Tiden flåsar dig alltid i nacken
Man bör som sagt ha tålamod, men samtidigt komma ihåg att tiden ständigt och obönhörligt flåsar en i nacken. Vill man uppnå och uppleva saker är det bäst att man börjar ta itu med det nu.

Karma – a useful tool in order to understand body, brains and other

Within ‘traditional’ Buddhism [1], the concept of karma is linked to both supernatural (or super rational) beliefs and immanent perceptions of the world as many modern people understand it from a scientific point of view. Gautama Boddha, while meditating, was reminiscent of his earlier lives and thus identified a causal chain of previous, current and future existences.

This point of view, also absorbed by many within the frames of what is labeled ‘Hinduism’ with an umbrella term, has led to a religious belief which is linked to the five major life forms within mainstream Buddhist thinking. Thus a human being can, in theory, become a cat in the next life if he or she does less well throughout this life (a cat has a lesser value than any human being, since animals as a category of life form always has a lesser value). Hence, karma is sometimes defined as the ‘sum of good and bad deeds’. If the good ones exceed the bad, then one should expect a positive outcome – if not in this life, then in a future existence. Some do also link this to the idea that what comes around goes around.

But karma has also always had, and still has, a very simple, objective, logic and non-superstitious dimension. That is, cause and effect, stripped of all feelings and sentiments. Like our laws of nature, which are perhaps the most important aspect in this context. If you jump from a tree, then you will eventually touch the ground.

Many contemporaries, however, appear rather ‘religious’, particularly in the sense of ‘superstitious’, although within a secular framework. For instance, many are fooling themselves into thinking that everything from foodstuffs to politics does not apply to the karmic law. But it does. It always does. I will not dwell more on the significance of calories but it is perhaps the nutritional example par excellence. With regard to intellectual and academic achievement, these laws are not as easy distinguishable as the input/output rule of diet, but nevertheless they always say something about how things work, both from an individual perspective and in relation to other people. Instead of pure karmic law, it is largely related to plausibility. If one constantly reads, writes, analyzes and revises, then it is more likely that one will develop intellectually – and achieve something, like the completion of a bachelor’s thesis or a journal article – than if one uses most of the available time to stir at more or less pointless social media data on one’s smart phone.

“Like gravity, karma is so basic we often don’t even notice it.”
― Sakyong Mipham

Like most other people I myself do procrastinate to some extent, especially under certain circumstances and particularly if my level of inner motivation for some reason decreases, but generally I do have a rather strong work ethic. This is not same as the to stress that it will automatically lead to good outcomes, but it is more likely that some goals will be achieved since work ethic underlies many achievements – it is often one of several, partly interacting main factors. One can be upset at a certain professor, who does not give you the support that you think that you deserve. That sort of complaints might sometimes be reasonable, and as individuals we cannot affect everything, but one should also try to introspectively analyze one’s own strengths and shortcomings.

When one objectively – in the sense of not letting feelings and sentiments obstruct – analyzes a particular academic achievement or the physical results from continuous gym or running exercise, then it is partly or largely related to one’s own constructive actions as well as shortcomings. Sometimes it is not really one’s own fault – for instance, if one has sleeping problems and/or has to make a newborn child the top priority in life, then one should probably not blame oneself for lack of motivation and character – but in many regards it actually is. I often end up realizing that I have done, if not major than at least minor mistakes, and/or not taken the opportunity which was given to me at an earlier stage. Both in the gym, academically, and in other contexts. This can in turn make me a bit sad and to not say seriously frustrated, but that is nevertheless how things are, whether one likes it or not.

To summarize, people should strive to understand how the current world works, constantly related to the karmic laws of cause and effect. Sometimes this is quite simplistic, for instance when it comes to counting calories or the law of gravity, but in other respects it demands a little bit more thinking. Many phenomena in life are rather related to probability than easy distinguishable cause and effects, and if several factors are involved, it is likely only partly your own efforts that matter. Do not blame yourself like a religious (or secular) sinner, but realize that what you do always have consequences.

4336_90240146075_5386022_n
Ginkaku-ji or Rokuon-ji in Kyoto – one of the world’s most famous Zen temples, which Yukio Mishima wrote a novel about in 1959, The Temple of the Golden Pavilion. I took this not very original picture when I was in Japan in 2009.

[1] The only early school of Buddhism that was left unscathed after Hindu kings (cakravartin) crushed all other throughout India was Theravāda, which was located in Sri Lanka before it eventually emerged to China and then to Japan via Korea as well as other locations in East Asia, Southeast Asia and South Asia. Theravāda is sometimes called Hīnayāna (‘the lesser vehicle’), which is a pejorative term that the adherents of the other main branch, with an umbrella designation is known as Mahāyāna, the greater vehicle, sometimes use. However, Mahāyāna is a multifaceted branch and Zen Buddhism is perhaps the sub-branch which is to the largest extent related to objective and non-sentimental outlooks on reality.


Inom “traditionell buddhism” [1] är karmakonceptet sammanlänkat med både övernaturliga (eller superrationella) föreställningar och immanenta uppfattningar om världen som de flesta moderna människor uppfattar som vetenskapliga. Gothama Buddha – medan han mediterade – mindes sina tidigare liv och identifierade därmed en kedja av orsak och verkan mellan tidigare, nuvarande och framtida existenser.

Detta synsätt, som också absorberats inom det som kallas hinduism med en paraplybeteckning, har lett till många religiösa föreställningar som är knutna till de fem huvudsakliga livsformerna inom mainstreambuddhistiskt tänkande. Alltså kan en mänsklig varelse, i teorin, bli en katt i nästa om han eller hon har gjort mindre bra ifrån sig i detta liv (alla djur är alltid lägre stående än människor). Därför definieras karma ibland som “summan av bra och dåliga handlingar”. Om de bra överstiger de dåliga kan man förvänta sig bra resultat – om inte i detta liv så i en framtida existens.

Men karma har också och har alltid haft en enkel, objektiv, logisk och icke-vidskeplig dimension. Det vill säga, orsak och verkan, helt utan känslor och sentiment. Likt våra naturlagar, som är kanske den mest centrala aspekten i detta hänseende. Om du hoppar från ett träd kommer du följaktligen att nudda marken.

Många nutida människor framstår dock som “religiösa”, särskilt i bemärkelsen “vidskepliga”, även om det är inom ett sekulärt ramverk. Beträffande alltifrån politik till kosthållning lurar sig till att tro att många av de karmiska lagarna inte gäller. Men det gör dem. Alltid. Jag ska inte älta mer om vikten av att räkna kalorier men det är förmodligen näringsexemplet par excellence. När det gäller akademiska framgångar är inte dessa lika enkelt urskiljbara som input/output gällande kalorier, utan snarare kopplat till graden av sannolikhet. Om man konstant läser, skriver, reviderar och analyserar är det mer sannolikt att man lyckas uppnå ett visst mål – som att bli färdig med en kandidatuppsats eller forskningsartikel – än om man använder merparten av den tillgängliga tiden åt att till exempel ta del av information som sprids på sociala medier.

“Like gravity, karma is so basic we often don’t even notice it.”
― Sakyong Mipham

För mig personligen, liksom för många andra personer, tenderar jag att prokrastinera i en viss utsträckning, inte minst under omständigheter då min inre motivation av någon anledning är lägre än vanligt. Generellt har jag dock en bra arbetsmoral, vilket är en viktig faktor för att lyckas uppnå ett särskilt mål. Som individer kan vi visserligen inte påverka allt, långtifrån, men man bör alltid introspektivt analysera sina egna brister och förtjänster.

Ibland är det verkligen inte ens eget fel – till exempel när man har sömnproblem eller ens nyfödda barn tar den mesta av uppmärksamheten – men i många fall är det faktiskt det. Det slutar ofta med att jag tvingas inse att jag har gjort stora, eller åtminstone smärre misstag, och/eller inte tagit vara på en möjlighet som jag givits i ett tidigare skede. Både träningsmässigt, akademiskt och i andra sammanhang. Detta kan i sin tur göra mig en aning ledsen, för att inte säga väldigt frustrerad, men det är hur som helst så som det är, oavsett om man gillar det eller inte.

När man objektivt – i avseendet att inte låta känslor och sentiment skymma sikten – analyserar en särskild akademisk framgång eller de fysiska resultaten av kontinuerlig gym- eller löpträning, så är det delvis eller rentav till stor del relaterat till ens egna prestationer, så väl som tillkortakommanden.

För att sammanfatta: människor bör sträva efter att förstå hur vår värld verkligen fungerar, alltid knutet till den karmiska lagen om orsak och verkan. Ibland är detta väldigt simplistiskt, som till exempel när det gäller att räkna kalorier eller tyngdlagen, men i andra fall kräver det lite mer eftertanke. Många fenomen i livet är snarare kopplade till sannolikhet än enkelt urskiljbara orsakssamband, och om många faktorer är inblandade är det mer sannolikt att det enbart är delvis som ens egna ansträngningar spelar roll. Klandra inte dig själv likt en religiös (eller sekulär) syndare, men inse att allt som du gör alltid får konsekvenser.

[1] Den enda tidiga skola inom buddhism som blev lämnad orörd efter att hinduiska härskare hade krossat alla andra buddhistiska skolor var theravada på Sri Lanka, som senare spreds vidare till Kina och därefter vidare till Japan via Korea, samt många övriga delar av Östasien, Sydostasien och Sydasien. Theravada kallas ibland hinayana, som är en nedsättande beteckning från den andra stora inriktningens sida, mahayana. Mahayana är i sin tur en väldigt mångfacetterad inriktning, och i denna ingår bland annat zenbuddhism som är den förgrening som i högst grad betonar det objektiva och osentimentala synsättet på vår omvärld.