The importance of IQ for personal training and online coaching

In the current post, I will discuss the relative importance of IQ for things such as personal traning and online coaching, both more generally and in relation to myself as primarily an online coach.

To begin with, what is IQ? Here is for example an often-cited definition which is suggested by Linda Gottfredson in her extensive article ‘Why G matter’s’ (1997):

Intelligence is a very general mental capacity which, among other things, involves the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn from experience. It is not merely a book learning, a narrow academic skill or test-taking smarts. Rather, it reflects a deeper capability for comprehending our surroundings – ‘catching on’, ‘making sense’ of a thing, or ‘figuring out’ what to do.

IQ is measured by professional psychologists through a number of standardized tests, such as WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) and Raven’s Progressive Matrices. The tests are similar in many ways, hence measure the same kind of cognitive abilities, but also slightly different in certain respects. Overall, they are nevertheless largely intercorrelated.

IQ is not a ‘thing’ – it does not ‘exist’ any general (g) factor of intelligence in the concrete sense – but rather a phenomenon that can predict many outcomes which are quite important in people’s lives, such as job and academic performance, and level of income. IQ, or rather some dimensions of it, is partly malleable but the trait in an overall sense is also rather stable, and the so called g factor has a heritability of about 0.6-0.7 according to experts such as Thomas Bouchard, N.J. Mackintosh and Robert Plomin. That is, IQ or general intelligence is to 60-70% inherited.

What about IQ and personal training? All personal trainers who have some kind of certificate must have some degree of theoretical knowledge. In fact, some PT’s have a lot of it, and have spent countless of hours at college or university in order to complete extensive education programs. So you cannot be completely dumb if you are a professional PT. However, many PTs – especially if they are only gym instructors – are far fram theoretically proficient, and the more practical knowledge might also be flawed regardless of how much the person in question knows about for instance strength training.

There are different angles that need to be considered but I think that first of all one has to realize that after a certain IQ threshold has been surpassed, other factors, such as dedication, work ethic, personality, personal chemistry between PT and client, pedagogic skills, and experience are of much more importance. Everyone would prefer a PT with an impressive physique, tons of experience, and who is dedicated to his or hers job than an intellectual person with more theoretical knowledge but who largely lacks the other parts.

Still, it is always better to have a higher IQ than a lower IQ. A PT who has all of the above-mentioned things with a rather high IQ is better than a PT who also has all of these things but with a lower IQ. It is not just about details such as spelling correctly, but the ability to learn by yourself and to learn more thorougly with regard to research. The pace of reading and writing can also be important and is of particular significance with regard to online coaching, which is mostly a verbal activity.

I think that this is one of my strongest sides, both regarding the understanding of research and the actual pace of reading and writing in general. No wonder why some PTs charge hundreds of euros for a single diet program if they can only create one or two per week. If you have a verbal IQ (see WAIS below) of 135 – which only about two per cent of a population within the normal distrubution have – then you can work at a higher rate, charge much less, and probably also offer more quality in terms of content. Of course, it is always a time factor involved, and for some online coaching is only a small share of a total occupation, but it still matters. To even have a blog of some degree of quality is partly related to one’s level of especially verbal IQ.

To summarize, IQ is important. Much less so when it comes to interpersonal communication in real life situations, such as in the gym, and much more so with regard to online communication and the ability to create material of high quality in short time.


I detta inlägg kommer jag att diskutera betydelsen av IQ i förhållande till personlig träning och online coaching, både mer generellt och med koppling till mig själv som i första hand online coach.

Vad är då IQ till att börja med? Enligt till exempel Linda Gottfredson (1997) kan IQ förstås som en generell mental kapacitet som handlar om att lösa problem, tänka abstrakt, förstå komplexa företeelser och helt enkelt begripa sig på en mängd olika saker som sker i vår omgivning. Det är någonting mer än bara en begränsad akademisk färdighet.

IQ mäts av professionella psykologer genom ett antal standardiserade tester, som WAIS och Raven’s Progressive Matrices. Testen är lika och mäter ofta samma slags kognitiva förmågor, men det finns skillnader i vissa avseenden. Överlag är de dock mycket interkorrelerade, det vill säga överensstämmer i hög grad med varandra i fråga om vad de mäter.

IQ är ingen “sak” – det “existerar” ingen generell faktor för intelligens i den konkreta meningen – utan snarast ett underliggande fenomen som kan förutsäga en mängd saker som är viktiga i människors liv, till exempel förmåga att prestera i arbetslivet och akademiskt, samt inkomstnivåer. IQ, eller snarare vissa delar av det, är delvis formbart men är överlag ganska stabilt och den så kallade g-faktorn är till 60-70% medfödd enligt experter som Thomas Bouchard, N.J. Mackintosh och Robert Plomin.

Hur viktigt är då IQ för personlig träning? Alla personliga tränare som har någon typ av certifikat måste följaktligen ha något slags teoretisk kunskap. Faktum är att vissa PT har en massa sådan, och har tillbringat mängder av tid på universitet eller högskola för att kunna fullfölja och slutföra omfattande utbildningar. Så man kan inte vara helt dum om man är PT. Dock är det så att många PT – särskilt de som enbart är simpla gyminstruktörer – är långtifrån teoretiskt skickliga, och den mer praktiska kunskapen kan också vara bristfällig oavsett hur pass mycket personen i fråga vet om till exempel styrketräning.

Det finns många perspektiv att beakta, men jag tror att det är viktigt att inse att efter att ett visst tröskelvärde för IQ har överskridits så är andra faktorer som exempelvis hängivenhet, arbetsmoral, personlighet, personkemi mellan PT och klient, pedagogiska färdigheter och erfarenhet mycket viktigare. Nästan alla borde rimligtvis föredra en PT med en imponerande fysik, massor av erfarenhet, och som är dedicerad i sitt arbete, än någon som är intellektuell och har stort teoretiskt kunnande men som i stor utsträckning saknar de andra delarna.

I alla händelser är det alltid bättre att ha högre än lägre IQ. En person som har alla de ovannämnda sakerna och en hög IQ är att föredra framför någon som också har dessa saker men en längre IQ. Det handlar inte bara om detaljer som att stava korrekt utan även om att ha förmåga att lära sig på egen hand och på en djupare nivå när det gäller forskning. Skriv- och läshastigheten kan också vara av vikt, inte minst beträffande online coaching, vilket till största del är en verbal aktivitet.

Detta är också en av mina starkaste sidor. Det är inte konstigt att vissa PT tar tusentals kronor i betalt för ett enda kost- eller träningsprogram när de bara hinner med ett eller två per vecka. Om man däremot har en verbal IQ på 135 (se den WAIS-relaterade bilden ovan) – vilket bara ungefär två procent av en vanlig population har – kan man arbeta snabbare, ta mindre betalt, och förmodligen också erbjuda mer kvalitet i fråga om själva innehållet. Självklart är tidsfaktorn central, och för vissa PT är online coaching bara en liten del av en helhet, men likväl har detta betydelse.

För att sammanfatta, IQ är viktigt. I mindre grad när det gäller interpersonell kommunikation i till exempel gymmet, och i högre grad när det gäller kommunikation på internet och förmågan att kunna skapa högkvalitativt material på kort tid.